Regulamin Konkursu „Projekt studencki – PRZEDSIĘBIORSTWO JUTRA”

I. Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa warunki konkursu „Projekt studencki – PRZEDSIĘBIORSTWO JUTRA” odbywającego się w okresie 03.– 02.05.2022.
 2. Organizatorem Konkursu jest Truvant Europe Sp. z o.o
 3. Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni student wydziału mechanicznego, technologii materiałowych, inżynierii procesowej I ochrony środowiska, zarządzania I inżynierii produkcji i innych, pokrewnych kierunków kształcących się na Politechnice Łódzkiej.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora
 5. Zgłoszone prace niezgodne z regulaminem konkursu nie będą brane pod uwagę podczas wyboru zwycięzców.

II. Warunki konkursu

 1. Konkurs przeprowadzany jest w okresie 03.– 02.05.2022. Wszelkie informacje oraz regulamin umieszczony jest w danym okresie na stronie firmy Truvant Europe www.truvant.com.pl ,w zakładce „Projekt Studencki Truvant”.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie projektu studenckiego (dalej: Praca Konkursowa) poprzez stronę organizatora https://truvant.com.pl/projektstudenckitruvant/ oraz przycisk „Opublikuj projekt” znajdującego się u góry strony, na jeden ze wskazanych tematów:
  1. W ramach analizy rynku, oszacuj czy istnieją rozwiązania technologiczne formujące lub tłoczące papier, które umożliwią wyprodukowanie opakowania tekturowego spełniającego wszystkie funkcje istniejącego elementu z Zaproponuj rozwiązania technologiczne dające efekt najbardziej zbliżony do oryginału, zwracając szczególną uwagę na głębokość formowanych elementów opakowaniowych.
  2. Oszacuj i przeanalizuj wpływ zadruku tektury na recykling produktu i związane z nim reperkusje dla środowiska. Projekt prowadzony na przykładzie drukowanego opakowania zbiorczego z tektury falistej.
  3. Zaproponuj alternatywę materiałową lub technologiczną dla plastikowych kubków używanych przy dystrybutorach
 3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
 4. Zasady wyboru laureatów: Spośród opublikowanych w terminie i zgłoszonych do konkursu projektów Jury wybierze 1 najlepszy projekt biorąc pod uwagę: oryginalność, innowacyjność i możliwość implementacji projektu, zgodność projektu pod kątem najnowszych rozwiązań na rynku, jego opłacalności i kosztów, wpływu na środowisko.
 5. Jedna osoba bądź zespół (do 3 osób) może nadesłać jedną pracę konkursową na wybrany przez siebie temat.
 6. Uczestnicy po zrealizowaniu projektu, zobowiązani są do przesłania kilkuminutowego nagrania – filmu wstępnego, w którym podsumują przedstawione przez siebie rozwiązanie. Nagranie będzie można przesłać poprzez formularz na stronie truvant.com.pl/projektstudenckitruvant.
 7. Nagrodzona osoba nie jest uprawniona do żądania zmiany nagrody na inną nagrodę rzeczową.
 8. Przystępując do udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
 9. Rozwiązanie Konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi podczas Gali Truvant w terminie 26 maja 2022. Wyniki zostaną także opublikowane na  stronietruvant.com.pl/projektstudenckitruvant . Podczas          gali w dniu 26.05.2022 zwycięzca/zwycięzcy będą proszeni o zaprezentowanie swojego projektu.

III. Warunki konkursu

 1. Autorzy zwycięskiego projekt, którzy stawią się na Gali Truvant w dniu 26.05.2022 otrzymają:
  • Nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł dla każdego członka zespołu
  • Możliwość uzyskania zaliczenia na podstawie wykonanego projektu konkursowego bądź napisania pracy z wykorzystaniem informacji i danych otrzymanych w ramach konkursu od firmy Truvant – po konsultacji z prowadzącym dany przedmiot.
  • pierwszeństwo udziału w płatnym programie stażowym “Napakowani Wiedzą” w firmie Truvant.
 2. Pozostali uczestnicy konkursu, którzy stawią się na Gali Truvant w dniu 26.05.2022 otrzymają:
  • drobne upominki od firmy Truvant Europe.
 3. W skład Jury konkursu wchodzą przedstawiciele Organizatora
 4. Nagroda pieniężna zostanie przekazana zwycięzcom w formie przelewu na konto bankowe w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu pod warunkiem dostarczenia danych niezbędnych do zrealizowania przelewu.
 5. Organizator ma prawo przyznać dodatkowe nagrody uznaniowe, nie ujęte w Regulaminie
 6. Laureaci wyrażają zgodę na podanie przez Organizatora imienia i nazwiska Laureatów do publicznej wiadomości, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym informowaniem o jego wynikach.
 7. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.
 8. Organizator może przyznać mniej Nagród, niż maksymalna liczba Nagród określona powyżej, jeżeli Jury uzna, że mniejsza liczba Zgłoszeń konkursowych zasługuje na Nagrody.

IV. Postanowienia dodatkowe

 1. Wszyscy zgłaszający swoje prace do konkursu oświadczają, że są wyłącznymi właścicielami praw autorskich do zgłoszonych prac. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z podania przez Uczestnika konkursu błędnego adresu lub innych danych osobowych.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac (lub ich fragmentów) na potrzeby konkursu, a w szczególności do publikacji w prasie, Internecie lub prezentacji w innych mediach.
 3. Organizator Konkursu nabywają prawa (licencję) do nieodpłatnej wielokrotnej publikacji nagrodzonych prac na stronach internetowych własnych.
 4. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania zgłoszenia oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do Pracy Konkursowej i jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z nadesłanej Pracy konkursowej przez Organizatora na polach eksploatacji niezbędnych do opublikowania Pracy konkursowej w
 5. Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Pracy konkursowej, które zostały przez tego Uczestnika zgłoszone do udziału w Konkursie jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z opublikowaniem pracy w Internecie, w szczególności do poniesienia opłat za ich zamieszczenie i udostępnienie w Internecie na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
 6. W przypadku, gdy w ramach zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet, w prasie, telewizji, jak również na wszelkich nośnikach reklamowych (w tym ulotki, standy, display, outdoor).

Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do pracy i wizerunków.

 1. Nadesłanie Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi licencji niewyłącznej do nieograniczonego korzystania i rozporządzania przesłanej w ramach zgłoszenia Pracy Konkursowej na cały okres trwania Konkursu i przez okres 3 lat od jego zakończenia.
 2. Licencja o której mowa powyżej dotyczy wykorzystania Prac Konkursowych, w całości, jak i we fragmentach, w kraju i poza jego granicami i obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:
 3. utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej techniką, w tym w szczególności techniką cyfrową i drukarską,
 4. publiczne udostępnianie
 5. publikacja w czasopismach i dziennikach,
 6. wprowadzenie do pamięci komputera, sieci multimedialnych, sieci IP, sieci zamkniętych i otwartych;
 7. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnianie ich w całości lub we fragmentach w Internecie, a w szczególności w ramach dowolnych stron internetowych.
 8. Nadesłanie Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi na przetwarzanie przesłanego filmu wstępnego.
 9. Zwycięzca, w celu odebrania nagrody musi przesłać organizatorowi na wskazany adres mailowy (arciszewska@truvant.com), numer konta bankowego na który zostanie wypłacona nagroda, zgodnie z punktem III.I regulaminu.
 10. Organizator ma prawo usunąć opublikowane Prace Konkursowe, które zawierać będą treści obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/ rasę/ narodowość/ język/ religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/ dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich/ Organizatora lub Fundatora, zdjęcia obraźliwe/ wulgarne/ zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym
 11. Każdy wynalazek, odkrycie, wzór lub ulepszenie (łącznie zwane “Wynalazkiem”), którego Uczestnik dokona w okresie zatrudnienia na podstawie niniejszego postanowienia i które jest związane z wykonywaniem pracy przez Uczestnika na rzecz Organizatora stanowi własność Organizatora. Uczestnik niezwłocznie ujawni Uczestnikowi wszystkie szczegóły na temat Wynalazku, umożliwiając mu ocenę wynalazku i ochronę praw autorskich do wynalazku na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik nie ma prawa niszczyć jakichkolwiek materiałów należących do Spółki, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Organizatora.

V. Tryb reklamacyjny

 1. W przypadku zastrzeżeń uczestników co do prawidłowości przebiegu Konkursu oraz wyboru nagrodzonych i jego zgodności z regulaminem, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie do 12.06.2022. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres Truvant Europe Sp. z o.o. Łódź, ul. Nowy Józefow 70, 94-406 z dopiskiem „Projekt studencki – PRZEDSIĘBIORSTWO JUTRA”.
 2. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia ich zgłoszenia przez powołaną w tym celu przez Organizatora Konkursu komisję odwoławczą.

VI. Informacje dotyczące przetwarzania Danych osobowych przez Truvant Europe Sp. z o.o.

 1. Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu na stronie http:/truvant.com.pl/projektstudenckitruvant w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.
 3. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
 4. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator
 5. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora listownie na adres: Truvant Europe Sp. z o.o. Łódź, ul. Nowy Józefow 70, 94-406 lub przez email: arciszewska@truvant.com
 6. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik Konkursu może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: koziel@truvant.com.
 7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Zwycięzców. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane w celu opublikowania ich na stronie konkursowej oraz przekazania nagrody (numer rachunku bankowego).

Przetwarzane dane obejmują : imię i nazwisko uczestnika, wizerunek ,adres mailowy, numer kontaktowy, numer rachunku bankowego).

Na Stronie Konkursowej opublikowane zostanie imię i nazwisko Zwycięzcy Konkursu (tak aby Zwycięzca w łatwy sposób dowiedział się o wygranej). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda, którą wyraża Uczestnik poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające, czyli wysłanie do Organizatora zgłoszenia konkursowego i/lub wzięcie udziału w Konkursie. O tym, kto zostanie Zwycięzcą Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa. Jeżeli przekazanie Nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Zwycięzców także aby wypełnić ciążące na nim obowiązki wynikające z przepisów prawa.

 1. Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie Uczestnik złoży reklamację, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu zarejestrowania oraz rozpatrzenia Podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na konieczności weryfikacji zgłoszenia Uczestnika oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w czasie trwania Konkursu, a także przez okres, w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia reklamacji. Organizator przestanie przetwarzać dane wcześniej, jeżeli Uczestnik wycofa zgodę na ich przetwarzanie. W związku z wydaniem nagrody Zwycięzcy Konkursu, dane osobowe Zwycięzcy będą znajdować się w dokumentacji podatkowej a Organizator będzie je przechowywał do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów
 3. Organizator będzie przekazywać dane osobowe Uczestników Konkursu dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i tylko zgodnie z poleceniami Organizatora.
 4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).
 5. Uczestnik Konkursu ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku, gdy Organizator przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
  6. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać,

aby Organizator przesłała dane Uczestnika do innego administratora. Jednakże Organizator prześle dane, jeśli jest to technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik musi skontaktować się z Organizatorem lub z inspektorem ochrony danych.

 1. Do momentu zakończenia Konkursu, każdy Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: arciszewska@truvant.com wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych KONKURS”. W treści wiadomości Uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, którego użył w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów niezbędnych do udziału w Konkursie oraz nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe podczas lub w związku z udziałem w
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady
 3. Organizator nie są odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Internet będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji/emisji.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień
 6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych, zmian specyfikacji Nagród oraz zmian wymaganych zmianami przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie www.architektura.murator.pl
 7. Organizator ustanawia adres do korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem: Truvant Europe Sp. z o.o, Łódź ul. Nowy Józefów 70, 94-406 z dopiskiem ”DW Anita Arciszewska” lub anita.arciszewska@truvant.com
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia, unieważnienia lub zakończenia Konkursu, jeśli nie ma gwarancji, że zostanie przeprowadzony w sposób uczciwy lub prawidłowy, np. z powodów technicznych, a także do przedłużenia oraz zorganizowania kolejnej edycji Konkursu, a także w każdym innym przypadku według uznania Organizatora.
 9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., , poz. 612, z późn. zm.).

Łódź, 22 lutego 2022 r.